Projekty

Czas na własną firmę

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, w grupie 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących woj. podkarpackie, do dnia 31.03.2022 r.

22-01-2021

 
OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu  „ Czas na własną firmę” nr  RPPK.07.03.00-18-0060/19


w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza Uczestników projektu „Czas na własną firmę”, do składania  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Dokumenty będzie można składać w dniach  25.01.2021 r. – 05.02.2021 r. (tj. 10 dni roboczych,  od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu „Czas na własną firmę” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 08:00 - 15:00.
 
Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu lub  za pośrednictwem poczty lub  kuriera.
 
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu.
 
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego biznesplanu i datą wpływu.
 
Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz.
 
Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).
 
UWAGA! Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne  do pobrania poniżej.
 
I WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:
Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe i pomostowe należy złożyć następujące dokumenty[1]:
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z następującymi załącznikami:
a) Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa  (stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej  (CD, DVD), w tym:
- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do Biznesplanu (obligatoryjnie)
- Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy, inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia (załączenie dokumentów nie jest obowiązkowe).
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik nr 3  do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
c) Oświadczenie  o  otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
d) Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de  minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy,
e) Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu (stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
f) Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą” (dokument jest do odebrania w Biurze projektu „Czas na własną firmę”).
               
II WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO, W TYM BIZNESPLANU:
 1. dokumenty należy wypełnić elektronicznie w języku polskim,
 2. dokumenty są zgodne z obowiązującymi wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta,
 3. dokumenty  należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. biznesplan w postaci elektronicznej (CD/ DVD) będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej również  należy złożyć w dwóch egzemplarzach,
 5. oryginały dokumentów powinny być  podpisane czytelnie przez  osobę uprawnioną (Uczestnika projektu) we wskazanych miejscach, oraz parafowane na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego,
 6. wymagane oświadczenia są prawidłowo wypełnione i podpisane przez Uczestnika projektu,
 7. wszystkie wymagane pola w dokumentach powinny być wypełnione, w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 8. biznesplan ma ponumerowane strony,
 9. biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 10. określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną dokumentacją rekrutacyjną,
 11. dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
 12. kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 13. okres finansowania zawiera się w okresie realizacji projektu,
 14. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem[2],
 15. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 16. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 
 
 
 
III WZÓR OPISU KOPERTY:

 
 
Imię i nazwisko Uczestnika projektu:
 
Adres Uczestnika projektu:
 
 
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu „Czas na własną firmę” (wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dotacja inwestycyjna oraz wsparcie finansowe pomostowe)  
 
 
 
 
HOG POLSKA Jakub Gibała
Biuro projektu  „Czas na własną firmę”
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 
 
 
 

IV DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego
2. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis
5. Oświadczenie o tożsamości wersji  elektronicznej i papierowej biznesplanu
6. Wzór opisu koperty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
[2] Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem  Uczestnika lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem  Uczestnika i parafką na każdej stronie.

23-11-2020

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Czas na własną firmę” zostały zakończone.
Maksymalna liczba punktów ogółem możliwych do zdobycia w trakcie procesu rekrutacji  wynosiła 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
a) Formularza rekrutacyjnego (punkty premiujące)j -18 pkt.
b) Formularza rekrutacyjnego za  opis  planowanej  działalności gospodarczej - 42 pkt.
c) Rozmowy z Doradcą Zawodowym - 40 pkt.
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do projektu wynosiła nie mniej  niż 50 % pkt. (50 pkt.) możliwych do zdobycia.
90 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
20 osób, które zostały ocenione pozytywnie w trakcie procedury rekrutacyjnej, tj. otrzymały min. 50% pkt. (50 pk.t) możliwych do zdobycia, nie zostało zakwalifikowanych do projektu-zostały umieszczone na liście rezerwowej.
2 osoby zostały wykluczone z udziału w projekcie z związku z nieobecnością na III etapie  procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w trakcie III etapu oceny tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
3 osoby zostało zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym z listy rezerwowej po ocenie merytorycznej.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Czas na własną firmę”.

Lista rankingowa 90 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa 20 osób niezakwalifikowanych do projektu
Lista osób odrzuconych na etapie  III etapu oceny (rozmowy z doradcą zawodowym)
Lista osób rezygnacja z udziału w projekcie
 

Osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych, zgodnie z par. 5 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na własną firmę”, tj.

 1. Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 2. Oświadczenie Uczestnika  o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
 4. Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy).
Ww. dokumentu należy dostarczyć do biura projektu  do dnia. 27.11.2020 r.
Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w par. 5 ust. 3 w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.
 
 
 
 
 

02-11-2020

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna  zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Czas na własną firmę”.
110 osób z najwyższą ilości punktów uzyskanych z I i II etapu oceny zostało zakwalifikowanych do III etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowy.    O terminie rozmowy  Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
22 osoby  zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, (tj. które uzyskały co najmniej 26 pkt. za opis planowanej działalności) oraz nie zostały zakwalifikowane do III etapu oceny  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.  W sytuacji  rezygnacji  osoby  zakwalifikowanej  do  III etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym,  zakwalifikowana  zostanie następna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej, zgodnie z par. 7 ust.7 lit. k Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2 osoby zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej.
W  trakcie oceny merytorycznej 1 kandydat zrezygnował z dalszego udziału w projekcie.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Czas na własną firmę”.
Lista 110 osób zakwalifikowanych do III etapu oceny - rozmowy z doradcą zawodowym
Lista rezerwowa
Lista osób odrzuconych na etapie oceny merytorycznej
Lista osób rezygnacja z udziału w projekcie
 

21-10-2020

Informujemy, iż w dn. 21.10.2020 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na własną firmę". Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaimu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  ocena merytoryczna zostanie dokonanana w ciągu 10 dni roboczych.

20-10-2020

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ".
 
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna  zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Czas na własną firmę”.
Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej nie zarekomendowała do dalszej oceny 4 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych.
W  trakcie oceny formalnej 1 Kandydat zrezygnował z dalszego udziału w projekcie.
135  Kandydatów, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywne pod względem formalnym, zostały przekazane do II etapu tj. oceny merytorycznej
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Czas na własną firmę”.
Lista osób, które spełniły kryteria formalne (zostały ocenione pozytywnie  pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej).
Lista osób, które nie spełniły kryteriów formalnych (zostały odrzucone na etapie oceny formalnej).
Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie

07-10-2020

Informujemy, iż w dn. 07.10.2020 r. rozpoczęła się ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na własną firmę". Zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaimu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,dokumenty rekrutacyjne zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu 10 dni roboczych od daty zamknięcia naboru.

06-10-2020

 
Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 6  ust.  1 i 3 rekrutacja do udziału w projekcie zostaje zamknięta z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych przekroczyła 150% miejsc założonych w projekcie, umożliwiających wyłonienie Uczestników projektu, zgodnie ze strukturą grupy docelowej projektu, wskazaną w  §  3, ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 

29-09-2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ” - ZASADY BEZPIECZEŃŚTWA 
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obsługujących ich pracowników, Kandydaci do projektu składający dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu  są zobowiązani:
- kierować się bezpośrednio do oznaczonego miejsca składania dokumentów (sala nr T,  IV piętro).
- zakryć usta i nos (np. maseczką) oraz zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji.
- zachować bezpieczną odległość od  innych osób oraz pracowników biura projektu.

15-09-2020

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTU "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ"
Uprzejmie informujemy, że HOG POLSKA Jakub Gibała z dniem 10.09.2020 r. podpisał z Umowę o dofinansowanie projektu „Czas na własną firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „DO POBRANIA”- Aktualizacja 15.09.2020 r.  
Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.
 

01-09-2020

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „Czas na własną firmę”

Informujemy, iż w dniu 01.09.2020 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Czas na własną firmę”, realizowanym przez HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Czas na własną firmę” - DOKUMENTY DO POBRANIA.

UWAGA: Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu „Czas na własna firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy,  nastąpi aktualizacja ww. nr umowy w poszczególnych dokumentach  projektu tj. regulaminach, załącznikach, wzorach umów. Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Czas na własną firmę”:

HOG POLSKA
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 698 693 340, e-mail: czasnafirme@hogpolska.pl
http://www.hogpolska.pl

01-09-2020

Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 05.10.2020 r. HOG POLSKA Jakub Gibała rozpoczyna rekrutację do projektu  „Czas na własną firmę”.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 05.10.2020 r.  do  16.10.2020 r.
 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 15.00, w Biurze projektu: „Czas na własną firmę” HOG POLSKA al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.
 
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można  pobrać ze strony internetowej (www.hogpolska.pl) projekt „Czas na własną firmę” (zakładka do pobrania) oraz są dostępne w Biurze projektu „Czas na własną firmę”.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE OD KANDYDATÓW :
 
Kandydat dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do Biura projektu w wyznaczonym terminie naboru i godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:
1) Formularz rekrutacyjny projektu „Czas na własną firmę” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: (obowiązkowo dla wszystkich)
a) w wersji papierowej
b) w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/ DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie /komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), Jeżeli wypełniany jest odręcznie wymagany jest to skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.
2) Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy- stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
3) Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
4) Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących- stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu- (jeżeli dotyczy)
5) Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS- stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
6) Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie - stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
7) Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
8) Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym- stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu (jeżeli dotyczy).  
 
Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:
a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego
(dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych).
b) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje
o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego.

(dotyczy osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).
c) Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego.

(dotyczy rolników/ członków rodziny rolnika podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha).
d) Kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło  – opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem
i/lub
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu –wydane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego, zawierające co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu
(dotyczy  osób zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny).
e) Oświadczenie Kandydata o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), wraz z kopią dokumentów[1] potwierdzających osiągane dochody opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem
(dotyczy osób ubogich pracujących[2]).
f) Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydana przez uprawniony organ  lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem)
(dotyczy osób powołujących się na status osoby niepełnosprawnej).
 
 Uwagi co  do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:
1) Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo  lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach, parafowane na każdej ze stron długopisem koloru niebieskiego. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność   z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron.
2) Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub  nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
3) Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone  do HOG POLSKA Jakub Gibała na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności.
4) Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
5) Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp.
6) Formularz  rekrutacyjny:
- powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
- każde pole formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy” lub „—„.
- formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
- formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie  długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
7) Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.
 
Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Kandydat dostarcza do biura projektu  w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie na stronie internetowej projektu) następujące dokumenty:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 9 do Regulaminu),
2) Oświadczenie Uczestnika  o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 10  do Regulaminu),
3) Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 11 do Regulaminu),
4) Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy),
 
Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.

UWAGA: Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu „Czas na własna firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy,  nastąpi aktualizacja ww. nr umowy w poszczególnych dokumentach  projektu tj. regulaminach, załącznikach, wzorach umów. Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne


[1] Np. kserokopię umów o pracę/cywilnoprawnych, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

[2] Należących do kategorii: osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu