Projekty

Czas na własną firmę

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, w grupie 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących woj. podkarpackie, do dnia 31.03.2022 r.

08-03-2021

 
OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM W PROJEKCIE "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ".
 
HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż po zakończeniu procedury odwoławczej, poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem w projekcie "Czas na własną firmę".
 
Ostateczna główna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Ostateczna lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania
 
Ww. oceny są ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie.
 
Uczestnicy projektu, którzy znaleźli się na  ostatecznej głównej liście 80 osób, rekomendowanych do dofinansowania  w celu uzyskania dofinansowania są zobowiązani do:
 
1. Zarejestrowania działalności gospodarczej i przedłożenie Beneficjentowi dokumentów rejestrowych założonej działalności gospodarczej:
 
Warunkiem podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej  i umowy o udzielenie wsparcia  pomostowego pomiędzy Beneficjentem i wybranym  Uczestnikiem projektu jest zarejestrowanie działalności gospodarczej i przedłożenie Beneficjentowi dokumentów rejestrowych założonej działalności gospodarczej przez tego Uczestnika w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.
 
UWAGA!!! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 19.03.2021 r.
 
Przypominamy, że do wpisu należy wpisać dokładnie taką samą nazwę przedsiębiorstwa, adresy i kody PKD – główne i dodatkowe  jak w Biznes Planie.

 
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
A) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy (jeśli wymaga aktualizacji)- 2 egzemplarze.
B) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zawierający nr NIP i REGON)- 2 egzemplarze.
C) kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie Uczestnika/czki  do ubezpieczeń w ZUS- 2 egzemplarze.
D) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)- 2 egzemplarze.
E) zaświadczenie (lub inny równoważny dokument) potwierdzające otwarcie rachunku bankowego założonego na potrzeby nowo utworzonej działalności gospodarczej-1  egzemplarz.
F) oświadczenia Uczestnika projektu do umowy (zgodnie z wzorem udostępnionym przez Beneficjenta- wzory wymaganych oświadczeń zostaną wysłane – e-mailem).- 2 egzemplarze.
G) dokumenty dotyczące wniesienia zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy (zgodnie z pkt. 2 poniżej) i oświadczenia poręczyciela (wzory wymaganych oświadczeń zostaną wysłane – e-mailem).- 1 egzemplarz.

 

Ww. dokumenty należy przedłożyć do dnia 17.03.2021 r.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.
 
2. Wniesienie zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy (poręczyciela).
 
1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji
umów o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) w postacimweksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę, która ma stały dochód, przy czym za stały dochód uważa się:
- dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącą się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalnościi umowyo udzielenie wsparcia pomostowego.
- dochód z emerytury, renty, przyznany bezterminowo lub na okres kończący
się nie wcześniej niż 2 lata od dniapodpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalnościi umowyo udzielenie wsparcia pomostowego.
- dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej
lub w formie spółki cywilnej co najmniej rok przed terminem złożenia poręczenia (rozliczającej się w formie opodatkowania: podatek liniowy lub na zasadach ogólnych
oraz ewidencjonowanie działalności gospodarczej poprzez pełną księgowość lub książki przychodów i rozchodów).
2. Łączny miesięczny dochód brutto poręczycieli musi wynosić nie mniej niż 3500,00 zł brutto miesięcznie. Zarobki i dochody należy wykazać przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody.
3. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Beneficjenta Pomocy wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego (Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z odsetkami.
4. Poręczycielem nie może być:
- osoba fizyczna będąca współmałżonkiem Uczestnika projektu,
- osoby, które są już poręczycielami w ramach innych umów dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w szczególności w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020, bądź w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
5. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
6. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie następujących dokumentów:
a- Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy (przy czym w przypadku umowy na czas określony, umowa o pracę nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego) (wzór zaświadczenia od pracdawcy zostanie wysłany mailem)
b- przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy lub zaświadczenie odpowiedniego organu np.  z ZUS oraz  decyzję o przyznaniu emerytury,
c- przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopii dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana lub zaświadczenie odpowiedniego organu np.  z ZUS oraz  decyzję o przyznaniu renty i ustaleniu jej wysokości (przy czym w przypadku renty przyznanej  na czas określony, okres na który została przyznana nie może kończyć się wcześniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego),
d- przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:
- kserokopii zaświadczenia o wpisie do CEIDG/ aktualny wydruk z CEIDG,
- podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia,
- rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i /lub księgowegoza ostatnie 3 miesiące,
- w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia,
- kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok kalendarzowy,
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
- zaświadczenie z Urzędu skarbowegoo niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia).
7. W przypadku, gdy Uczestnik projektu i Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich,
do zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jak również i umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta projektu, w obecności jego przedstawiciela.
8. Nie wniesienie zabezpieczenia skutkuje zakończeniem udziału w projekcie. W przypadku zaistniałej sytuacji kolejna osoba z listy rezerwowej jest rekomendowana do dofinansowania.
9. Zwrot zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów o udzielenie wsparcia finansowego następuje na pisemny wniosek Uczestnika projektu po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
Dokumenty dotyczące wniesienia zabezpieczenia (poręczyciela) tj. potwierdzające dochód z 3 ostatnich miesięcy zgodnie z informacją powyżej oraz oświadczenia poręczyciela (zgodnie z wzorem udostępnionym przez Beneficjenta) należy przedłożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi zarejestrowanie działalności gospodarczej do dnia 17.03.2021 r.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.
 
3. Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego:
Podpisanie umów o udzielenie wsparcia finansowego (Umowa dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego zawartych pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem projektu.
Uczestnik projektu przed podpisaniem umowy rejestruje działalność gospodarczą.
Dzień zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, jest tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną we wpisie do CEIDG.

 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOSTARCZENIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ZOSTANĄ PRZESŁANE DROGĄ E-MAILOWĄ DO KAŻDEGO UCZESTNIKA, KTÓREGO BIZNESPLAN ZOSTAŁ REKOMENDOWANY DO DOFINANSOWANIA

01-03-2021

 
WSTĘPNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM W PROJEKCIE "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ"
 
Informujemy, iż ocenę merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem w projekcie „Czas na własną firmę” została zakończona.
Ocenie merytorycznej poddano 89 wniosków, które wpłynęły do Biura projektu  w terminie naboru wniosków oraz zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.
 
Poniżej prezentujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem w  projekcie „Czas na własną firmę”.
 
Wstępna główna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania
Lista biznesplanów nierekomendowanych do dofinansowania
 
Uczestnik projektu, którego biznesplan wnioskujący o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego nie znalazł się na wstępnej głównej  liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.
 
Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu można złożyć w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach oceny tj. do 04.03.2021 r. 
 
Do pobrania: Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu

Poniżej przedstawiamy procedurę odwołań od oceny KOW.
 
Zgodnie z § 14 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY KOW:
 
1.Procedura odwoławcza dotyczy tylko i wyłącznie biznesplanów wnioskujących o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, które nie znalazły się na głównej  wstępnej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.
2.Uczestnik projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej wstępnej liście biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (oceniony negatywnie lub oceniony pozytywnie ale nie rekomendowany do dofinansowania), ma możliwość złożenia do Beneficjenta projektu pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.
3.Odwołanie wnioskujące o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (w zakresie oceny formalnej i/lub merytorycznej) i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych składane jest w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji  mailowej o wynikach oceny.
4.Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Niezachowanie tego warunku będzie skutkowało nieprzyjęciem odwołania.
5.Rozpatrzenie odwołań od oceny biznesplanu powinno się zakończyć w ciągu 5 dni roboczych  od dnia wpłynięcia odwołania.
6.Powtórna ocena nie może być dokonywana przez osoby, które uczestniczyły w ocenie pierwotnej.
7.Beneficjent każdorazowo poinformuje pisemnie Uczestnika projektu o wynikach powtórnej oceny biznesplanu. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.
8.Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
9.Ostateczne zamknięcie listy Uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu.
10.Wstępna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.
11.W przypadku uwzględnienia odwołań lista podstawowa biznesplanów rekomendowanych
do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.
12.W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględnienia dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum.
13.Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona  na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Dodatkowo każdy Uczestnik projektu zostanie pisemnie poinformowany o wynikach oceny złożonego biznesplanu oraz przyznaniu bądź nie dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Dopuszcza się możliwość przekazania Uczestnikom informacji o wynikach oceny za pomocą poczty elektronicznej.

Projekt zakłada, ze dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie przyznane ostatecznie 80 Uczestnikom projektu, które uzyskały największą liczbę punktów- z uwzględnieniem procedury odwołań od oceny KOW.
 

12-02-2021

 
WYNIKI OCENY FORMALNEJ  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM W PROJEKCIE "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ"
 
Informujemy, iż ocenę formalna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem w projekcie „Czas na własną firmę” została zakończona.
Ocenie formalnej poddano 89 wniosków, które wpłynęły do Biura projektu  w terminie naboru wniosków.
89 wniosków zostało ocenionych pozytywne pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne)  i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem w  projekcie „Czas na własną firmę”.
 
Lista wniosków, które zostały ocenione pozytywnie  pod względem formalnym (spełniły kryteria formalne) i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
 
Ponadto informujemy, iż ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z biznesplanem  w projekcie „Czas na własną firmę” będzie odbywać się w dn. od. 13.02.2021 r. do 18.02.2021 r.
 

08-02-2021

Informujemy, iż w dn. 08.02.2021 r. rozpoczęła się ocena formalna złożonych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu "Czas na własną firmę". Zgodnie z § 12  ust. 3  Regulaminu  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dokumenty zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu 15 dni roboczych od daty zamknięcia naboru.

04-02-2021

Aktualizacja listy osób - rekrutacja do projektu „Czas na własną firmę”
Poniżej przedstawiamy aktualizację następujących list: Lista rankingowa 90 osób zakwalifikowanych do projektu, Lista rezerwowa 20 osób niezakwalifikowanych do projektu, Lista 110 osób zakwalifikowanych do III etapu oceny tj. rozmowy z doradcą zawodowym. Jednocześnie informujemy, iż ww. aktualizacje nie zmieniają wyników rekrutacji do projektu.
Lista rankingowa 90 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa 20 osób niezakwalifikowanych do projektu
Lista 110 osób zakwalifikowanych do III etapu oceny - rozmowy z doradcą zawodowym
 

22-01-2021

 
OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu  „ Czas na własną firmę” nr  RPPK.07.03.00-18-0060/19


w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 
 
INFORMACJE OGÓLNE:
 
HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza Uczestników projektu „Czas na własną firmę”, do składania  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego oraz biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Dokumenty będzie można składać w dniach  25.01.2021 r. – 05.02.2021 r. (tj. 10 dni roboczych,  od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu „Czas na własną firmę” (al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - C.H. EUROPA II – 4 piętro), w godzinach 08:00 - 15:00.
 
Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu lub  za pośrednictwem poczty lub  kuriera.
 
W przypadku osobistego złożenia biznesplanu Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty oraz numerem ewidencyjnym biznesplanu.
 
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Potwierdzeniem wpływu dokumentów będzie przesłanie e-mailowo do Uczestnika projektu potwierdzenia wraz z podaniem numeru ewidencyjnego biznesplanu i datą wpływu.
 
Uczestnik projektu może złożyć biznesplan tylko jeden raz.
 
Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).
 
UWAGA! Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne  do pobrania poniżej.
 
I WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:
Przy ubieganiu się o wsparcie finansowe i pomostowe należy złożyć następujące dokumenty[1]:
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z następującymi załącznikami:
a) Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa  (stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej  (CD, DVD), w tym:
- Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 1 do Biznesplanu (obligatoryjnie)
- Dodatkowe dokumenty ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny – jeśli dotyczy, inne dokumenty, o ile wymaga tego specyfika realizacji danego przedsięwzięcia (załączenie dokumentów nie jest obowiązkowe).
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik nr 3  do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
c) Oświadczenie  o  otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
d) Kopie zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de  minimis w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy,
e) Oświadczenie o tożsamości wersji elektronicznej i papierowej biznesplanu (stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości)
f) Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia „Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą” (dokument jest do odebrania w Biurze projektu „Czas na własną firmę”).
               
II WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWANIA  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO, W TYM BIZNESPLANU:
 1. dokumenty należy wypełnić elektronicznie w języku polskim,
 2. dokumenty są zgodne z obowiązującymi wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta,
 3. dokumenty  należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. biznesplan w postaci elektronicznej (CD/ DVD) będący odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej również  należy złożyć w dwóch egzemplarzach,
 5. oryginały dokumentów powinny być  podpisane czytelnie przez  osobę uprawnioną (Uczestnika projektu) we wskazanych miejscach, oraz parafowane na każdej stronie długopisem koloru niebieskiego,
 6. wymagane oświadczenia są prawidłowo wypełnione i podpisane przez Uczestnika projektu,
 7. wszystkie wymagane pola w dokumentach powinny być wypełnione, w miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 8. biznesplan ma ponumerowane strony,
 9. biznesplan nie zawiera błędów rachunkowych (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),
 10. określona w biznesplanie działalność jest zgodna z przedstawioną dokumentacją rekrutacyjną,
 11. dokumenty zostały złożone w wyznaczonym terminie,
 12. kwota wnioskowanego wsparcia mieści się w limitach określonych w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 13. okres finansowania zawiera się w okresie realizacji projektu,
 14. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem[2],
 15. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 16. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 
 
 
 
III WZÓR OPISU KOPERTY:

 
 
Imię i nazwisko Uczestnika projektu:
 
Adres Uczestnika projektu:
 
 
Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu „Czas na własną firmę” (wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dotacja inwestycyjna oraz wsparcie finansowe pomostowe)  
 
 
 
 
HOG POLSKA Jakub Gibała
Biuro projektu  „Czas na własną firmę”
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
 
 
 
 

IV DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego
2. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4. Oświadczenie o otrzymaniu/nie otrzymaniu pomocy de minimis
5. Oświadczenie o tożsamości wersji  elektronicznej i papierowej biznesplanu
6. Wzór opisu koperty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
[2] Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem  Uczestnika lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem  Uczestnika i parafką na każdej stronie.

23-11-2020

Informujemy, iż wszystkie etapy rekrutacji do udziału w projekcie „Czas na własną firmę” zostały zakończone.
Maksymalna liczba punktów ogółem możliwych do zdobycia w trakcie procesu rekrutacji  wynosiła 100 pkt., z czego maksymalna liczba punktów z oceny:
a) Formularza rekrutacyjnego (punkty premiujące)j -18 pkt.
b) Formularza rekrutacyjnego za  opis  planowanej  działalności gospodarczej - 42 pkt.
c) Rozmowy z Doradcą Zawodowym - 40 pkt.
Minimalna liczba punktów kwalifikujących Kandydata do projektu wynosiła nie mniej  niż 50 % pkt. (50 pkt.) możliwych do zdobycia.
90 osób z najwyższą ilością punktów uzyskanych z I,II i III etapu oceny zostało zakwalifikowanych do projektu.
20 osób, które zostały ocenione pozytywnie w trakcie procedury rekrutacyjnej, tj. otrzymały min. 50% pkt. (50 pk.t) możliwych do zdobycia, nie zostało zakwalifikowanych do projektu-zostały umieszczone na liście rezerwowej.
2 osoby zostały wykluczone z udziału w projekcie z związku z nieobecnością na III etapie  procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie w trakcie III etapu oceny tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
3 osoby zostało zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym z listy rezerwowej po ocenie merytorycznej.

Poniżej prezentujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Czas na własną firmę”.

Lista rankingowa 90 osób zakwalifikowanych do projektu
Lista rezerwowa 20 osób niezakwalifikowanych do projektu
Lista osób odrzuconych na etapie  III etapu oceny (rozmowy z doradcą zawodowym)
Lista osób rezygnacja z udziału w projekcie
 

Osoba zakwalifikowana  do udziału w projekcie jest zobowiązana  do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych, zgodnie z par. 5 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na własną firmę”, tj.

 1. Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie),
 2. Oświadczenie Uczestnika  o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
 4. Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy).
Ww. dokumentu należy dostarczyć do biura projektu  do dnia. 27.11.2020 r.
Niedostarczenie powyższych dokumentów wymienionych w par. 5 ust. 3 w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.
 
 
 
 
 

02-11-2020

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna  zakończyła ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Czas na własną firmę”.
110 osób z najwyższą ilości punktów uzyskanych z I i II etapu oceny zostało zakwalifikowanych do III etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowy.    O terminie rozmowy  Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
22 osoby  zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, (tj. które uzyskały co najmniej 26 pkt. za opis planowanej działalności) oraz nie zostały zakwalifikowane do III etapu oceny  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.  W sytuacji  rezygnacji  osoby  zakwalifikowanej  do  III etapu tj. rozmowy z doradcą zawodowym,  zakwalifikowana  zostanie następna osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności rankingowej, zgodnie z par. 7 ust.7 lit. k Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2 osoby zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej.
W  trakcie oceny merytorycznej 1 kandydat zrezygnował z dalszego udziału w projekcie.
Poniżej prezentujemy wyniki oceny  merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Czas na własną firmę”.
Lista 110 osób zakwalifikowanych do III etapu oceny - rozmowy z doradcą zawodowym
Lista rezerwowa
Lista osób odrzuconych na etapie oceny merytorycznej
Lista osób rezygnacja z udziału w projekcie
 

21-10-2020

Informujemy, iż w dn. 21.10.2020 r. rozpoczęła się ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na własną firmę". Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaimu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  ocena merytoryczna zostanie dokonanana w ciągu 10 dni roboczych.

20-10-2020

WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ".
 
Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna  zakończyła ocenę formalną Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Czas na własną firmę”.
Komisja Rekrutacyjna na etapie oceny formalnej nie zarekomendowała do dalszej oceny 4 Kandydatów, których formularze rekrutacyjne nie spełniły kryteriów formalnych.
W  trakcie oceny formalnej 1 Kandydat zrezygnował z dalszego udziału w projekcie.
135  Kandydatów, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywne pod względem formalnym, zostały przekazane do II etapu tj. oceny merytorycznej
Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów do udziału w projekcie „Czas na własną firmę”.
Lista osób, które spełniły kryteria formalne (zostały ocenione pozytywnie  pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej).
Lista osób, które nie spełniły kryteriów formalnych (zostały odrzucone na etapie oceny formalnej).
Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie

07-10-2020

Informujemy, iż w dn. 07.10.2020 r. rozpoczęła się ocena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na własną firmę". Zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaimu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,dokumenty rekrutacyjne zostaną ocenione pod względem formalnym w ciągu 10 dni roboczych od daty zamknięcia naboru.

06-10-2020

 
Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 6  ust.  1 i 3 rekrutacja do udziału w projekcie zostaje zamknięta z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych przekroczyła 150% miejsc założonych w projekcie, umożliwiających wyłonienie Uczestników projektu, zgodnie ze strukturą grupy docelowej projektu, wskazaną w  §  3, ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 

29-09-2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ” - ZASADY BEZPIECZEŃŚTWA 
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz obsługujących ich pracowników, Kandydaci do projektu składający dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu  są zobowiązani:
- kierować się bezpośrednio do oznaczonego miejsca składania dokumentów (sala nr T,  IV piętro).
- zakryć usta i nos (np. maseczką) oraz zdezynfekować ręce udostępnionym płynem do dezynfekcji.
- zachować bezpieczną odległość od  innych osób oraz pracowników biura projektu.

15-09-2020

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTU "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ"
Uprzejmie informujemy, że HOG POLSKA Jakub Gibała z dniem 10.09.2020 r. podpisał z Umowę o dofinansowanie projektu „Czas na własną firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „DO POBRANIA”- Aktualizacja 15.09.2020 r.  
Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.
 

01-09-2020

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „Czas na własną firmę”

Informujemy, iż w dniu 01.09.2020 r. udostępnione zostały do publicznej wiadomości dokumenty związane z udziałem w projekcie „Czas na własną firmę”, realizowanym przez HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja projektowa znajduje się w zakładce  projektu „Czas na własną firmę” - DOKUMENTY DO POBRANIA.

UWAGA: Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu „Czas na własna firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy,  nastąpi aktualizacja ww. nr umowy w poszczególnych dokumentach  projektu tj. regulaminach, załącznikach, wzorach umów. Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu „Czas na własną firmę”:

HOG POLSKA
al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, IV piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 698 693 340, e-mail: czasnafirme@hogpolska.pl
http://www.hogpolska.pl

01-09-2020

Uprzejmie informujemy, iż  z dniem 05.10.2020 r. HOG POLSKA Jakub Gibała rozpoczyna rekrutację do projektu  „Czas na własną firmę”.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.
 
Formularze rekrutacyjne do projektu można składać od 05.10.2020 r.  do  16.10.2020 r.
 
od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 - 15.00, w Biurze projektu: „Czas na własną firmę” HOG POLSKA al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów.
 
Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można  pobrać ze strony internetowej (www.hogpolska.pl) projekt „Czas na własną firmę” (zakładka do pobrania) oraz są dostępne w Biurze projektu „Czas na własną firmę”.
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE OD KANDYDATÓW :
 
Kandydat dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez dostarczenie do Biura projektu w wyznaczonym terminie naboru i godzinach składania zgłoszeń, wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:
1) Formularz rekrutacyjny projektu „Czas na własną firmę” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: (obowiązkowo dla wszystkich)
a) w wersji papierowej
b) w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (np. na płycie CD/ DVD lub pendrive). Jeżeli wypełniany jest elektronicznie /komputerowo to zapisujemy w formacie pliku tekstowego np. MS Word, Open Office itp. z rozszerzeniem (.doc/.docx/.odt), Jeżeli wypełniany jest odręcznie wymagany jest to skan do pliku z rozszerzeniem .pdf. Zapisany plik powinien być nazwany Nazwiskiem i Imieniem Kandydata np.: Kowalski Jan.docx.
2) Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące statusu na rynku pracy- stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
3) Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
4) Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących- stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu- (jeżeli dotyczy)
5) Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS- stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
6) Oświadczenie Kandydata do projektu o uczestnictwie w jednym projekcie - stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
7) Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu (obowiązkowo dla wszystkich),
8) Oświadczenie Kandydata do projektu o dochodach w gospodarstwie domowym- stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu (jeżeli dotyczy).  
 
Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:
a) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego
(dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych).
b) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje
o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach wydane przez ZUS nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego.

(dotyczy osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy).
c) Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego.

(dotyczy rolników/ członków rodziny rolnika podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha).
d) Kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło  – opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem
i/lub
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu –wydane przez pracodawcę, nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożeniem formularza rekrutacyjnego, zawierające co najmniej dane dotyczące rodzaju umowy, okresu zatrudnienia (od/do), wysokości dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu z ostatniego miesiąca brutto/netto poprzedzającego przystąpienie do projektu
(dotyczy  osób zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny).
e) Oświadczenie Kandydata o dochodach w gospodarstwie domowym przypadające na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), wraz z kopią dokumentów[1] potwierdzających osiągane dochody opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem
(dotyczy osób ubogich pracujących[2]).
f) Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydana przez uprawniony organ  lub dokumentu równoważnego (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  z datą i czytelnym podpisem)
(dotyczy osób powołujących się na status osoby niepełnosprawnej).
 
 Uwagi co  do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:
1) Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo  lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach, parafowane na każdej ze stron długopisem koloru niebieskiego. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność   z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”, z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej ze stron.
2) Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub  nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.
3) Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone  do HOG POLSKA Jakub Gibała na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności.
4) Niemożliwość odczytania danego zapisu przez członków Komisji Rekrutacyjnej może zostać potraktowane na niekorzyść Kandydata i może prowadzić do obniżenia punktacji w danym obszarze.
5) Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp.
6) Formularz  rekrutacyjny:
- powinien być wypełniony w sposób czytelny, bez skreśleń, komputerowo lub odręcznie,
- każde pole formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotacje „nie dotyczy” lub „—„.
- formularz rekrutacyjny należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
- formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie  długopisem koloru niebieskiego i podpisany w miejscach do tego wskazanych, w szczególności w każdym z oświadczeń.
7) Prosimy o zachowanie kopii składanych dokumentów rekrutacyjnych, ponieważ oryginał nie podlega zwrotowi.
 
Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Kandydat dostarcza do biura projektu  w terminie uzgodnionym z Beneficjentem projektu, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych po zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie (licząc od dnia następnego po ogłoszeniu listy rankingowej Kandydatów rekomendowanych do udziału w projekcie na stronie internetowej projektu) następujące dokumenty:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 9 do Regulaminu),
2) Oświadczenie Uczestnika  o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych (Załącznik nr 10  do Regulaminu),
3) Oświadczenie Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 11 do Regulaminu),
4) Kserokopie zaświadczeń dokumentujących uzyskanie pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w okresie ostatnich 3 lat (jeśli dotyczy),
 
Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.

UWAGA: Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie projektu „Czas na własna firmę” z Wojewódzkim Urzędem Pracy,  nastąpi aktualizacja ww. nr umowy w poszczególnych dokumentach  projektu tj. regulaminach, załącznikach, wzorach umów. Przypominamy, iż w odpowiedzi na ogłoszony nabór należy złożyć zaktualizowane dokumenty rekrutacyjne


[1] Np. kserokopię umów o pracę/cywilnoprawnych, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu.

[2] Należących do kategorii: osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu