Projekty

Kierunek - Kariera

Poprawa szans na zatrudnienie poprzez wzmocnienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie zdobycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego u 76 osób (46 kobiet, 30 mężczyzn), bezrobotnych, biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2020 r.
 

01.02.2019

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Kierunek - Kariera” realizowanego przez HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Zapraszamy do bieżącego monitorowania strony internetowej projektu, w szczególności zakładki AKTUALNOŚCI!