Projekty

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

01.07.2019

Realizacja Projektu M(Ł)odzi-Aktywni-Kreatywni została wydłużona do 31.10.2019r.

27.03.2019

Rekrutacja do projektu została zakończona.

25.06.2018

Informujemy, iż w czerwcu nastąpiła zmiana systemu rekrutacji do projektu. Przyjęty obecnie system to rekrutacja ciągła z zachowaniem jawności oraz równości szans.

25.06.2018

Informujemy, iż od dnia 25.06.2018 r. biuro projektu znajduje się pod adresem: ul. Łąkowa 7A budynek D lok. 036,  90–562 Łódź

11.04.2018

Rekrutacja do projektu
Informujemy, iż 12.04.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu M(Ł)odzi – Aktywni – Kreatywni.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, przez osobę uprawnioną lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Wróblewskiego 18, pok. 405, 93-578 Łódź. Realizator projektu akceptuje zgłoszenia dokonywane drogą elektroniczną na adres e-mail ( a.bielawska @amd-group.pl) z zastrzeżeniem, że kandydat w ciągu 7 dni roboczych stawi się w Biurze projektu w celu podpisania dokumentacji przesłanej w formie elektronicznej.

W przypadku przesłan ia dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne do projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

10.04.2018

Informujemy, iż w dniu 10.04.2018 rozpoczęła się realizacja projektu M(Ł)odzi - Aktywni - Kreatywni. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową.