Projekty

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

O projekcie

Cel projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.

Osoby mogące wziąć udział w projekcie:
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które :
-  są bierne zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);
- są bezrobotne niezarejestrowane – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- są z niepełnosprawnościami -  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 231, poz. 1375z późn. zm.);
- należą do kategorii NEET- zgodnie z definicją PO WER 2014-2020 osoba w wieku 15-29 lat , która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. os. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkoli (tj. nie uczestnicy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;
w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie).
Za rozpoczęcie udziału w projekcie, co do zasady, uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
- są w wieku 15-29 lat (osoba która w dniu  przystąpienia do projektu tj. otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyła 29 roku życia)
- są mieszkańcami województwa łódzkiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa łódzkiego.
 
Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowi 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn)
w tym 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn) biernych zawodowo,
min 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) niezarejestrowanych w urzędach pracy
 oraz min. 3 osoby niepełnosprawne (2 kobiety i 1 mężczyzna),
 
Zakres wsparcia w ramach projektu
  1. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:
- Doradztwo zawodowe indywidualne – wymiar 8h na Uczestnika.
-  Szkolenia miękkie:
  • Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy - 16h/gr
  • Efektywność osobista - 16h/gr
  • Komunikacja interpersonalna - 16h/gr
 
- Szkolenia zawodowe – zakres szkolenia, w którym weźmie udział Uczestnik Projektu zostanie określony zgodnie z jego predyspozycjami, opinią doradcy zawodowego oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy
- Staż zawodowy – okres trwania 4 miesiące, miejsce odbywania stażu dostosowane
do Uczestnika Projektu przy uwzględnieniu możliwości pracodawcy.
- Pośrednictwo pracy – wymiar 8h, minimum 3 spotkania; pomoc i wsparcie Uczestnika
w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym przedstawienie ofert pracy.

Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w projekcie:
  • Stypendium szkoleniowe (6,62/1 godz..)
  • Stypendium stażowe (997,40zł netto/m-c)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Egzamin kwalifikacyjny
  • Ubezpieczenie podczas szkolenia oraz stażu
  • Materiały szkoleniowe
 
Wartość projektu : 910 824, 00 zł
Dofinansowanie projektu z UE 862 824,00zł