Projekty

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

Rekrutacja

25.06.2018
Informujemy, iż w czerwcu nastąpiła zmiana systemu rekrutacji do projektu. Przyjęty obecnie system to rekrutacja ciągła z zachowaniem jawności oraz równości szans.