Projekty

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, pochodzących- zamieszkujacych obszar województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 1.11.2016 – 31.03.2018 r.

 

Wyniki zapytania ofertowego nr 1/04/2017/HOG/NKSnZ

 
HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż w  wyniku zapytania ofertowego 1/04/2017/HOG/NKSnZ na  przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminów nadających kwalifikacje, w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”, do realizacji usługi do realizacji usługi została wybrana firma AMD GROUP Michał Drymajło. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.
 

27.04.2017 r.

Firma HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz egzaminów nadających kwalifikacje.

Zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania

STAŻE ZAWODOWE

W dniu 25.04.2017 r., rozpoczęto realizację czwartego zadania tj.  STAŻE ZAWODOWE.

Każdy uczestnik zrealizuje 7 miesięczny staż zawodowy, zbieżny z jego możliwościami oraz ukończonym w ramach projektu szkoleniem zawodowym. Staże odbywają się na terenie woj. podkarpackiego. Stażyści otrzymają stypendium w wysokości 1750 zł za każdy m-c., pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Od dnia 22.04.2017 r., realizowane jest zadanie piąte tj. POŚREDNICTWO PRACY.
Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy, mającego na celu informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji oraz przewidzianych zmianach zachodzących na lokalnym rynku pracy. Pośrednictwo pracy ma na celu również ułatwienie pracodawcom procesu pozyskania potencjalnych pracownikków o poszukiwanych kwalifikacjach oraz osobom poszukujących pracy- dostępności do adekwatnych do ich umiejętności i posiadanych kwalifikacji - ofert pracy. Pośrednictwo pracy przyczyni sie do zakłądanych wskaźników efektywności zatrudnienieowej.

SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

W dniu 28.03.2017 rozpoczęto realizację trzeciej formy wsparcia tj. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – WEDŁUG POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniu dopasowanym do indywidualnych potrzeb na podstawie wypracowanego IPD w konfrontacji z potrzebami rynku pracy. Szkolenia zawodowe mają na celu uzyskanie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

REKRUTACJA

W dniu 01.12.2016 r.,  rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu. Rekrutacja została oparta o zasadę jawności, bezstronności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, zapewniono dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja została poprzedzona kampanią promocyjno-informacyjną. Formularze rekrutacyjne były dostępne w biurze oraz na stronie www. Rekrutację przeprowadzono etapowo:

1). Nabór zgłoszeń

2). Weryfikacja zgłoszeń wg obligatoryjnych kryteriów grupy docelowej tj. wiek:>29 roku życia, status osoby bezrobotnej, miejsce zamieszkania- obszar województwa podkarpackiego, niskie kwalifikacje. Dodatkowo punktowano bezrobotnych rodziców/opiekunów prawnych, posiadających co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia(5 pkt), kobiety (2 pkt), dochód na członka rodziny do 1000 zł/os- 1 pkt, do 800 zł/os, do 600 zł/os-3 pkt.

Następnie utworzono listy uczestników pozytywnie ocenionych według malejącej liczby punktów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie trafiały na listę rezerwową. W przypadku tej samej liczny punktów decydowała kolejność zgłoszeń.

Przeprowadzono rekrutację 8 tur po 10 osób w następujących terminach:

I TURA: 01.12.2016-14.12.2016

II TURA: 15.12.2016-28.2016

III TURA: 29.12.2016-12.01.2017

IV TURA: 13.01.2017-26.01.2017

V TURA: 27.01.2017-09.02.2017

VI TURA: 10.02.2017-23.02.2017

VII TURA: 24.02.2017-07.03.2017

VIII TURA: 08.03.2017-21.03.2017

Rekrutację do projektu ostatecznie zakończono w dniu 21.03.2017 r. 

SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

W dniu 22.02.2017 r. rozpoczęto realizację drugiej formy wsparcia:
SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH –
WEDŁUG POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Tematyka szkoleń wypracowana jest na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez psychologa na etapie sporządzania IPD. Szkolenia kończą się egzaminem oraz uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności, kompetencje nabyte podczas szkoleń.

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W dniu 24.01.2017 r., rozpoczęto realizację pierwszej formy wsparcia:
IDENTYFIKACJĘ POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ OPRACOWANIE /AKTUALIZACJA  IPD.
Każdy uczestnik weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym i psychologiem, mającym na celu identyfikację potrzeb, opracowanie /aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

12.01.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku pracy nr 1/NKSnZ/2016/RR z dnia 02.01.2017 r., dotyczącego doradztwa zawodowego w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”
W związku z zwiększeniem wartości zamówienia na doradztwo zawodowe nie ma możliwości przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku.

14.12.2016 r.

W dniu 14.12.2016 zakwalifikowano 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej. Wszystkie osoby zostały poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

Od 15.12.2016  do 28.12.2016 trwa kolejna tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne do zgłaszania się do biura projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

Biuro projektu „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl

01.12.2016 r.

od 1.12.2016 rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie sie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.