Projekty

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, pochodzących- zamieszkujacych obszar województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 1.11.2016 – 31.03.2018 r.

 

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, pochodzących- zamieszkujacych obszar województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 1.11.2016 – 31.03.2018 r.

W ramach projektu uczestnicy projektu otrzymują wysokiej jakości ofertę wsparcia (min. 3), obejmujące takie instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie dobrane i zidentyfikowane jako konieczne do poprawy sytuacji na rynku pracy osób będących w trudnej sytuacji i nieradzących sobie ze znalezieniem zatrudnienia z uwagi na niewystarczające kompetencje, kwalifikacje , doświadczenie zawodowe.

REZULTATY:

 • Podniesienie/nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy
 • Nabycie umiejętności poruszania się po regionalnym rynku pracy
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu

Wartość projektu:  1 947 936, 00zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1  655 745,60 zł

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowi 80 osób (48 K, 32 M) bezrobotnych w wieku powyżej 29 r.ż , zamieszkujące na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Wśród uczestników projektu:

 • min. 16 osóbstanowić będzie grupę rodziców/opiekunów prawnym posiadającym min.3 dzieci w wieku do 18r.ż.

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Formalne: (weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz  

    Zaświadczenia z PUP o statusie na rynku pracy 

Do projektu przyjmujemy osoby:

 • w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • są bezrobotne tj. niewykonujące pracy zarobkowej, nie prowadzące działalności gospodarczej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczące się w szkole, w systemie dziennym ;
 • posiadają niskie kwalifikacja zawodowe;

Dodatkowe punkty preferencyjne mogą uzyskać osoby:

 1. rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci

w wieku do 18 r.ż – 5 pkt

2. kobiety   – 3 pkt

3. dochód na członka rodziny w wysokości:

 • do 1000 zł/os – 1 pkt
 • do 800 zł/os – 2 pkt
 • do 600 zł/os – 3 pkt

FORMY WSPARCIA:

I. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ OPRACOWANIE /AKTUALIZACJA  IPD

II. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – WEDŁUG POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

III. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – WEDŁUG POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • Szkolenia zawodowe – każdy uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb na podstawie wypracowanego IPD w konfrontacji z potrzebami rynku pracy. Każdy uczestnik projekty weźmie udział w 1 szkoleniu zawodowym, który ukończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania szkoleń: średnio 100h

Uczestnicy otrzymują:

-Materiały szkoleniowe

-catering na okres realizacji szkoleń

-zwrot kosztów dojazdu (zał. dla 60% uczestników) oraz opieki nad osobą zależną (zał. dla 20 % uczestników)

-stypendium szkoleniowe.

V. STAŻE ZAWODOWE –

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w 7 miesięcznym stażu zawodowym (kwota 1750 zł/mc), Który będzie zbieżny z jego możliwościami  oraz ukończonym w ramach projektu szkoleniem zawodowym.

VI. POŚREDNICTWO PRACY –

Pośrednictwo zorganizowane w formie indywidualnych spotkań i konsultacji (śr.8h/os.)

Celem pośrednictwa pracy jest informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz przewidzianych zmianach zachodzących na lokalnym rynku pracy. Pośrednictwo ma na celu ułatwienie pracodawcom w procesie pozyskania potencjalnych pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Oraz poszukującym pracy –do ofert pracy.

Definicje:

Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, – aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo – to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba powyżej 29 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba niepełnosprawna- osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych- Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe.

Biuro projektu „NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl