Projekty

POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET

Celem głównym projektu jest podniesienie do III 2018r. poziomu aktywizacji zawodowej min. 85% uczestniczek proj.,tj. bezrobotnych kobiet w wieku pow. 29l. z woj. podk. poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE ZAKOŃCZENIE

Realizację czwartego wsparcia zakończono zgodnie  harmonogramem projektu w dniu 29.07.2017r.
 

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE ZAKOŃCZENIE

Realizację trzeciego wsparcia zakończono zgodnie z harmonogramem projektu w tym
WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY zakończono w dniu 31.05.2017r., zaś WARSZTATY KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH w dniu 05.06.2017r.
 ,

STAŻE ZAWODOWE

W dniu 02.05.2017 rozpoczęto realizację piątego wsparcia: STAŻE ZAWODOWE, staże realizowane przy wsparciu pośrednika pracy.

PORADNICTWO ZAWODOWE ZAKOŃCZENIE

Realizację drugiego wsparcia zakończono zgodnie z harmonogramem projektu w tym INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE zakończono w dniu 20.05.2017r., GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE ZAKOŃCZONO w dniu 25.04.2017r., zaś WARSZTATY MOTYWACYJNE zakończono 27.04.2017r.,

POŚREDNICTWO PRACY

W dniu 26.04.2017 rozpoczęto realizację szóstego wsparcia: POŚREDNICTWO PRACY. Wsparcie realizowane jest nadal zgodnie z harmonogramem projektu. 
 

Zakończenie pierwszego wsparcia

Realizację pierwszego wsparcia zakończono zgodnie z harmonogramem projektu w tym INDYWIDUALNE konsultacje z doradcą zawodowy zakończono 02.04.2017 zaś 08.04.2017 zakończono konsultacje z psychologiem.

SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE

W dniu 03.04.2017 rozpoczęto realizację czwartego wsparcia SZKOLENIA KWALIFIKACYJN. Szkolenia zawodowe realizowane były zgodnie z założeniem IPD , ukończenie szkolenia zostało potwierdzone uzyskaniem odpowiedniego dokumentem wydanego przez organ do tego upoważnione
 

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Realizację pierwszego wsparcia zakończono zgodnie z harmonogramem projektu w tym Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowy zakończono 02.04.2017 zaś 08.04.2017 zakończono konsultacje z psychologiem.

Rekrutacja

W dniu 01.12.2016 rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu. Rekrutacja została oparta o zasadę jawności, bezstronności, przejrzystości równości szans i niedyskryminacji, zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja została przeprowadzona etapowo - 8 grup po 10 osób przez 4 m-ce.
Rekrutacja poprzedzona została przeprowadzona kampanią promocyjno – informacyjną. Formularze rekrutacyjne były dostępne w biurze oraz na stronie www.
Rekrutację przeprowadzono etapowo:
1.)Nabór zgłoszeń
2.)Weryfikacja zgłoszeń wg obligatoryjnych kryteriów grupy docelowej tj. płeć: kobiety, wiek: >29r.ż.,status osoby bezrobotnej, miejsce zamieszkania – obszar województwa podkarpackiego,
Dodatkowo punktowane były kobiety:
Posiadające min. 3 dzieci do 18 do 18 r. ż. +3p.,
Z grupy rolnicy i członkowie ich rodzin, zamierzający odejść z rolnictwa- wył. Kobiety – 3p.,
Wykazujące niski dochód na członka rodziny: do 1000zł/os.+1p.;do 800zł/os. +2p.; do 600zł/os. +3p.
Wychodzące/ powracające na RP po przerwie związanej z urodzeniem dziecka+2p.
Samotnie wychowujące min. 1 dziecko do 18r.ż. +2p.
Nieposiadające stażu pracy +2p.
O przyjęciu do projektu decydowała łączna liczba punków zdobytych podczas oceny formalnej i merytorycznej tj. ocena sytuacji społeczno – ekonomiczno –zawodowej i motywacji do udziału w projektu na podstawie rozmowy kandydata z doradcą zawodowym (1-10p.)
Następnie utworzono listy uczestniczek, do projektu wybrano kobiety z najwyższą punktacją. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie trafiły na listę rezerwową. W miarę rezygnacji uczestniczek z listy podstawowej uczestniczki z listy rezerwowej były kwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku tej samej liczby  punktów decydowała kolejność zgłoszeń.
Przeprowadzono rekrutację do 8 tur po 10 osób w następujących terminach:
 
Tura I              – 01.12.2016 - 14.12.2106
Tura II            – 15.12.2016 - 28.12.2016
Tura III           – 29.12.2016 - 12.01.2017
Tura IV           – 13.01.2017 - 27.01.2017
Tura V            – 30.01.2017 - 13.02.2017
Tura VI           – 14.02.2017 - 27.02.2017
Tura VII         – 27.02.2017 - 13.03.2017
Tura VIII        – 14.03.2017 - 27.03.2017
 
Rekrutacja do projektu ostatecznie zakończono w dniu 27.03.2017r.
 

SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

 

  1. W dniu 07.03.2017 rozpoczęto realizację trzeciego wsparcia: SZKOLENIA KOMPETENCYJNE w tym WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY rozpoczęto  w dniu 07.03.2017r., zaś WARSZTATY KOMPETENCJI PRACOWNICZYCH w dniu 14.03.2017r.,

PORADNICTWO ZAWODOWE

  1. W dniu 06.02.2017 rozpoczęto realizację drugiego wsparcia PORADNICTWO ZAWDOWE  w tym  GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE rozpoczęto w dniu 06.02.2017, INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE ROZPOCZĘTO w dniu 14.02.12017R., INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE w dniu 08.02.2017 zaś WARSZTATY MOTYWACYJNE  w dniu 16.02.2017r.

IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

  1. W dniu 25.01.2017r., rozpoczęto realizację pierwszej formy wsparcia: IDENTYFIKACJĘ POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU w tym INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM  W TYM OPRACOWANIE IPD z doradcą zawodowym od dnia 25.01.2017 zaś w dniu 26.01.2017 rozpoczęto INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM.

14.12.2016

W dniu 14.12.2016 zakwalifikowano 10 osób spełniających kryteria udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej. Wszystkie osoby zostały poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

Od 15.12.2016  do 28.12.2016 trwa kolejna tura rekrutacji do projektu. Zapraszamy wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne do zgłaszania się do biura projektu „Potencjał podkarpackich kobiet”

Biuro projektu „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl

01.12.2016 r

Od 1.12.2016 r. rozpoczeliśmy rekrutację do projektu „Potencjał podkarpackich kobiet”. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o zapoznanie sie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.