Projekty

POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET

Celem głównym projektu jest podniesienie do III 2018r. poziomu aktywizacji zawodowej min. 85% uczestniczek proj.,tj. bezrobotnych kobiet w wieku pow. 29l. z woj. podk. poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie do III 2018r. poziomu aktywizacji zawodowej min. 85% uczestniczek proj.,tj. bezrobotnych kobiet w wieku pow. 29l. z woj. podk. poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. Poprzez realizację odpowiednio dobranych instrumentów i usług rynku pracy przyczyniających się do wyposażenia 80 uczestniczek projektu w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe poszukiwane na rynku pracy. Dzięki temu wzrosną ich szanse na wejście/powrót na rynek pracy i trwałe utrzymanie się w zatrudnieniu

REZULTATY:

 • Zdobycie zatrudnienia przez UP nabycie/uzupełnienie/dostosowanie kwalifikacji UP do wymagań regionalnego RP
 • Rozwój doświadczenia zaw. umożliwiającego UP wejście/powrót na RP
 • nabycie/podniesienie poziomu kompetencji pracowniczych wśród UP
 • wzrost mobilności zaw. i motywacji UP do powrotu/wejścia na RP.

Wartość projektu:  1 864 356, 00zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 584 702,60 zł

Grupa docelowa:

Wsparcie w ramach projektu skierowane zostanie do 80 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej  29r.ż.,zamieszkałych w województwie podkarpackim (w rozumieniu przepisów KC).

Wśród uczestniczek projektu:

 • min. 20 kobiet stanowić będzie grupę rodziców/opiekunów prawnym posiadającym min.3 dzieci w wieku do 18r.ż.
 • min. 20 kobiet należeć będzie do kategorii: rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha,zamierzający odejść z rolnictwa

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Formalne: (weryfikowane na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz  

    Zaświadczenia/oświadczenia o statusie osoby bezrobotnej)

Kobiety:

 • w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • są bezrobotne tj. niewykonujące pracy zarobkowej, nie prowadzące działalności gospodarczej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczące się w szkole, w systemie dziennym ;

W szczególności zapraszamy osoby z poszczególnych grup  docelowych w tym:

 1. rodziców/opiekunów prawnych posiadających min. 3 dzici do 18 r.ż
 2. rolników, nie posiadających więcej niż 2 ha gospodarstwa rolnego lub członków rodzin rolników lub domowników rolnika;

2. Merytoryczne (weryfikowane przez doradcę zawodowego na etapie rekrutacji na podstawie rozmowy z Kandydatką)

 • ocena sytuacji społeczno- ekonomiczno -zawodowej
 • motywacji do udziału w projekcie
 • potrzeba uzyskania  wsparcia
 • gotowość do udziału w projekcie

FORMY WSPARCIA:

I. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym ,w tym opracowane (2h/os.)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem (1h/os.)

II. PORADNICTWO ZAWODOWE

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe ( średnio 4h/os)
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 gr. x 16h/gr.)
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (śr.2h/os.)
 • Warsztaty motywacyjne (8 gr. x 16h/gr.)

III. SZKOLENIA KOMPETENCYJNE 

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (8gr. x32h)

             Cel: przygotują UP do samodzielnego poszukiwania pracy, wyposażą w praktyczne   

                  Kompetencje niezbędne w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 • Warsztaty kompetencji pracowniczych (8gr x 24 h)

              Cel: pozwoli UP nabyć i rozwijać uniwersalne kompetencje pracownicze, np. komunikacji

                   interpersonalnej, współpracy w grupie , efektywności, rozwiązywanie    

                   konfliktów, zarządzania stresem, czasem pracy, radzenia sobie ze stereotypami. 

IV. SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE 

 • Szkolenia zawodowe – realizowane zgodnie z założeniami IPD (tj. zidentyfikowanym profilem zawodowym ,predyspozycjami, indywidualnymi  potrzebami i możliwościami w zakresie rozwoju zaw.),adekwatnie do zapotrzebowania na dane kwalifikacyjne i umiejętności na rynku pracy  (m.in. na podstawie określenia branż i sektorów generujących najwięcej ofert pracy, analizy bieżących ofert pracy).

Czas trwania szkoleń: średnio 100h

Uczestnicy otrzymują:

-Materiały szkoleniowe

-catering na okres realizacji szkoleń

-zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad osobą zależną

-stypendium szkoleniowe.

V. STAŻE ZAWODOWE –

Staże podejmowane celem wyposażenie UP w kompetencje stanowiskowe i praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania zawodu w ramach którego zdobyły kwalifikacje zawodowych przez to wzmocnienie ich szansy na znalezienie zatrudnienia.

Czas realizacji staży zawodowych – 6 miesięcy – 1750 zł/mc

VI. POŚREDNICTWO PRACY –

Pośrednictwo zorganizowane w formie indywidualnych spotkań i konsultacji (śr.8h/os.)

Zadaniem pośrednika będzie m.in. analiza lokalnego rynku pracy pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy, identyfikacja wolnych miejsc pracy, kontakty z PD w celu ustalenia zapotrzebowania na kwalifikacje, pozyskania ofert pracy, kierowanie UP na rozmowy rekrutacyjne, monitoring efektów rozmów.

Definicje:

Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, – aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo – to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba powyżej 29 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba niepełnosprawna- osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Członek rodziny – pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rolnik – osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą

Domownik – osoba bliska rolnikowi, która:

-ukończyła 16 lat,

-pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie

jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

– stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem

pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego

prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Biuro projektu „POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 602 735 595

e- mail: staze@hogpolska.pl