Projekty

SIĘGNIJ PO ZAWÓD


 

O projekcie

Projekt „Sięgnij po zawód” realizowany jest przez ITEB Beata Mierzejewska w partnerstwie z HOG POLSKA Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

Celem projektu „Sięgnij po zawód” jest wzmocnienie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych a tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 76 osób bezrobotnych, biernych zawodowo, powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących jeden z 11 powiatów (jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski), w rozumieniu przepisów KC w okresie od 01.02.2018- 31.03.2019 r.

W ramach projektu oferujemy: 
- płatne 6 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe  według potrzeb
- szkolenia kompetencyjne
- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy
 
Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe