Projekty

SIĘGNIJ PO ZAWÓD


 

Rekrutacja

Kto może udział wziąć w projekcie?

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie następujących kryteriów formalnych:

Status na rynku pracy
osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

Wiek
Osoby powyżej 29 r.ż, tj. te kóre ukończyły 30 lat. 

Zamieszkanie
Zamieszkiwanie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów(według KC): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

Kwalifikacje
Posiadanie niskich kwalifikacji tj.–wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie średnie lub niższe włącznie)