Projekty

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018 r.

11.05.2017 r.

HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż w  wyniku zapytania ofertowego nr 1/ZP/2017 na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego  w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, do realizacji usługi  doradztwa w części II: prawne aspekty prowadzenia działalności, został wybrany Pan Marcin Lewandowski. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia, została wybrana.
 

28.04.2017 r.

Firma HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa specjalistycznego dla Uczestników projektu „Zysk z przedsiębiorczości:

zapytanie_ofertowe

załączniki_do_zapytania

20.03.2017 r.

UWAGA! ZATWIERDZENIE LISTY WYNIKÓW OCENY BIZNES PLANÓW I REJESTRACJA FIRM W RAMACH PROJEKTU „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20.03.2017 r. zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”.

Lista nr 1. Ostateczna główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
ostateczna_lista_główna_wniosków

Lista nr 2. Ostateczna lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania
ostateczna_lista_rezerwowa_wniosków

Lista nr 3. Ostateczna lista wniosków, nierekomendowanych do dofinansowania, które uzyskały mniej niż 60 % punktów ogółem i/lub w każdym z kryteriów oceny
lista_wniosków_nierekomendowanych

Uczestnicy projektu, którzy znaleźli się na ostatecznej głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania  i realizacji muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie 5 dni od daty powiadomienia o pozytywnym wyniku naboru na przyznanie dotacji tj. do dnia 27.03.2017 r.  

UWAGA!!! We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 29.03.2017 r.

Przypominamy, że do wpisu należy wpisać dokładnie taką samą nazwę przedsiębiorstwa, adresy i kody PKD jak w Biznes Planie.

Warunkiem podpisania umowy o wsparcie finansowe będzie dostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania.

WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego:

 1. Zaktualizowany Harmonogram finansowo-rzeczowy- w przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram wymaga aktualizacji- jeżeli dotyczy- 2 egzemplarze
 2. Dokument poświadczający rejestrację działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego) zawierający nr NIP i REGON- 2 egzemplarze
 3. Kserokopia odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)- 2 egzemplarze
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie jako płatnika podatku VAT (jeśli dotyczy)- 2 egzemplarze
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 9)- 2 egzemplarze
   załacznik nr 9 Oswiadczenie o kwal. vat
 6. Zaświadczenie potwierdzające otwarcie rachunku bankowego (nazwa banku i nr rachunku)- 1 egzemplarz
 7. Oświadczenia Uczestnika do umowy (załącznik nr 10)- 2 egzemplarze
  załacznik nr 10 Oswiadczenia Uczestnika
 8. Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis na dzień podpisania umowy w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych (wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy)(załącznik nr 8) – 2 egzemplarze
  załacznik nr 8 Oswiadczenia o otrzym. nieotrz.
 9. Oświadczenie Uczestnika- dane – 1 egzemplarz
  oswiadczenie_Uczestnika-dane
 10. Oświadczenie Uczestnika o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim – 1 egzemplarz
  oswiadczenie_Uczestnika-pozost.niepozost zw. małz.
 11. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika – jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz
  oswiadczenie_wspolmalzonka_Uczestnika
 12. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Uczestnika projektu i/lub Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową- jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz
 13. Zabezpieczenie zwrotu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (składane na łączną wartość umowy o udzielenie wsparcia finansowego i umowy o udzielenie pomostowego finansowego)- 1 egzemplarz- zgodnie z informacją poniżej

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU OTRZYMANEGO WSPARCIA:

 1. Uczestnik projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem cywilnym.
 2. Poręczenie musi być złożone przez co najmniej 1 osobę która osiąga stały dochód, przez który rozumie się:

– dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie działalności jednoosobowej lub w

formie spółki cywilnej co najmniej rok od daty złożenia poręczenia,

– dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony – kończącej się nie wcześniej niż

2 lata od dnia podpisania umowy o dotację,

– dochód z emerytury, renty przyznanej bezterminowo lub na okres kończący się nie wcześniej niż 2 lata od dnia podpisania umowy).

 1. Łączne miesięczne wynagrodzenie brutto poręczyciela/i musi wynosić nie mniej niż 3000 zł brutto miesięcznie. Zarobki i wynagrodzenie należy wykazać przedstawiając zaświadczenia od pracodawcy lub inne dokumenty poświadczające posiadane dochody.
 2. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne, które w chwili udzielenia poręczenia nie posiadają żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz nie są dłużnikami w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej, a także w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.  
 3. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie:
 • przez Poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia (oryginał) o wynagrodzeniu potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia brutto przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy.
 • przez Poręczyciela będącego emerytem kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość brutto emerytury z 3 ostatnich miesięcy i decyzji o przyznaniu emerytury/zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela będącego rencistą kserokopię dokumentu potwierdzającego wysokość renty brutto z 3 ostatnich miesięcy oraz okres, na jaki została przyznana i decyzji o przyznaniu renty/ zaświadczenie z ZUS.
 • przez Poręczyciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą:

– wydruk  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

– podsumowanie książki przychodów i rozchodów od początku roku obrachunkowego do końca miesiąca poprzedzającego dzień składania poręczenia,

– rozliczenie okresowe dochodu firmy podpisane przez właściciela i / lub księgowego  za ostatnie trzy miesiące,

– w przypadku osób prowadzących pełną księgowość także kopii sprawozdań finansowych za ostatni rok  obrachunkowy sporządzony zgodnie z ustawa o rachunkowości oraz sprawozdanie za bieżący okres obrachunkowy na dzień składania poręczenia.

 1. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu lub Poręczyciel pozostają w związkach małżeńskich, do zawarcia umowy o jednorazową dotację i poręczenia potrzebna jest zgoda poszczególnych małżonków dokonana w formie pisemnej w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego przedstawiciela.
 2. Wartość przyjętego zabezpieczenia będzie obejmowała należności Uczestnika projektu wynikające z umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego łącznie wraz z odsetkami.

WYKAZ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PORĘCZYCIELI:

 1. Dokumenty potwierdzający wymagany dochód- zgodnie z informacją powyżej- 1 egzemplarz
 2. Oświadczenie poręczyciela- dane- 1 egzemplarz oswiadczenie_poreczyciel_dane
 3. Oświadczenie poręczyciela o pozostawaniu/ niepozostawaniu w związku małżeńskim 1 egzemplarz  oswiadczenie_poreczyciel_pozost.niepozost. zw. małz.
 4. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela- jeżeli dotyczy – 1 egzemplarz oswiadczenie_współmałzonka_poreczyciela
 5. Oświadczenie poręczyciela o nieposiadaniu długów- 1 egzemplarz. oswiadczenie_poreczyciel_nieposiadanie.dlug.
 6. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej przez Poręczyciela wymagane jest dostarczenie kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego rozdzielność majątkową- 1 egzemplarz, jeżeli dotyczy

WSZYSTKIE WW. DOKUMENTY  DOTYCZĄCE  PODPISANIA UMOWY I DOTYCZĄCE  PORĘCZYCIELI NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE DO  DNIA  27.03.2017 r.  

14.03.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego  w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, HOG POLSKA Jakub Gibała  poniżej prezentuje wyniki ww. ocen.

Lista nr 1. Główna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

lista_główna_wniosków

Lista nr 2. Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

lista_rezerwowa_wniosków

Lista nr 3. Lista wniosków, nierekomendowanych do dofinansowania, które uzyskały mniej niż 60 % punktów ogółem i/lub w każdym z kryteriów oceny.

lista_wniosków_nierekomendowanych

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którego biznesplan nie znalazł się na głównej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, ma możliwość złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków, jednakże tylko w zakresie oceny biznesplanu.

Odwołanie w formie wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, w zakresie oceny merytorycznej zawierające wyjaśnienia (informacje) dotyczące przedsięwzięcia, należy złożyć  w ciągu 3 dni roboczych tj. do 17.03.2017 r. do godz. 16:00, na udostępnionym przez Beneficjenta wzorze. Odwołania będą przyjmowane w biurze projektu „Zysk przedsiębiorczości”, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 3 piętro).

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Nie zachowanie tego warunku będzie skutkowało nie przyjęciem odwołania. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Jednocześnie informujemy, iż ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań- wniosków o ponowne rozpatrzenie biznesplanu. W przypadku uwzględnienia odwołań lista  główna biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania. W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne biznesplany z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Główna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

Pula środków finansowych przeznaczonych na odwołania na dzień wynosi 115 000,00 PLN

Ostateczna lista biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu  w dniu 20.03.2017 r.  oraz będzie dostępna w biurze projektu. Każdy Uczestnik projektu zostanie poinformowany o wyniku oceny.

załącznik nr 6 Wzór odwołania

07.03.2017

Informujemy, że z dniem 07.03.2017 r. zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej.

lista_wyniki_oceny_formalnej

Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, będzie dokonywana w dniach 08.03.2017 do 14.03.2017 r.

28.02.2017

W związku z zakończeniem naboru wniosków o przyznanie wparcia finansowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, informujemy, iż cena formalna złożonych wniosków będzie dokonywana w dniach 01.03.2017 do 07.03.2017 r.

14.02.2017 r.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”

HOG POLSKA Jakub Gibała zaprasza Uczestników projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, do składania w ramach konkursu wniosków o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem.

Biznesplany będzie można składać w dniach 15.02.2017 r. – 28.02.2017 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku), w Biurze Projektu (ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. EUROPA II – 3 piętro) w godzinach 08:00 – 16:00.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu oraz za pośrednictwem poczty, kuriera.

W przypadku osobistego złożenia dokumentów Uczestnik otrzyma potwierdzenie ich złożenia z nadaniem numeru
ewidencyjnego. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu biznesplanu do Biura Projektu. Uczestnikowi Projektu zostanie przesłane mailowo potwierdzenie wpływu wraz z podaniem numeru ewidencyjnego wniosku.

Dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach, w kopercie oznaczonej Numerem Identyfikacyjnym Kandydata lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika projektu, dokładnymi danymi adresowymi oraz nazwą wsparcia, o jakie się ubiega (wzór opisu koperty poniżej).

Uczestnik projektu może złożyć Biznes Plan tylko jeden raz.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, biznes plan oraz pozostałe załączniki są dostępne na stronie internetowej projektu „Zysk z przedsiębiorczości” w zakładce dokumenty do pobrania.

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH NA ETAPIE WNIOSKOWANIA O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO:

A. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego– dokument należy przedłożyć w  2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

B. Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego:

 1. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa:
  – biznes plan w wersji papierowej- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  –  biznes plan w wersji cyfrowej tj. na płycie CD (2 egzemplarze)
  – uczestnik projektu może do biznesplanu załączyć dodatkowe załączniki ułatwiające ocenę planowanego przedsięwzięcia (np. dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika Projektu, dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza, kosztorys robót budowlanych, opis techniczny, inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu)- dokumenty/kopie dokumentów należy przedłożyć w 2 egzemplarzach
 1. Harmonogram finansowo-rzeczowy– dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 2. Formularz informacji ubiegania się o pomocy de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543 )- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, lub Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku budżetowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy- dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 4. Kopia zaświadczeń o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowym wystawionych przez podmioty udzielające pomocy – jeśli dotyczy (dokument należy przedłożyć w 2 egzemplarzach)
 5. Potwierdzenie udziału w usługach szkoleniowo – doradczych (kopie dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć w 2 egzemplarzach).

WYMAGANIA FORMALNE ODNOŚNIE PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO WRAZ Z BIZNESPLANEM:

 1. dokumenty należy przygotować w formie papierowej, w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty (w skoroszyt z dziurkami),
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione komputerowo/ pismem maszynowym, w języku polskim,
 5. oryginały dokumentów powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika Projektu oraz parafowane na każdej stronie,
 6. za kopię dokumentów uważa się kserokopię oryginału lub dodatkowy oryginał dokumentu,
 7. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony …… do strony …….” , z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata i parafką na każdej stronie),
 8. powinny być załączone wszystkie wymagane załączniki w dwóch egzemplarzach,
 9. wszystkie wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez Uczestnika projektu,
 10. biznesplan ma być zgodny z obowiązującym wzorem, opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestnika projektu.
 11. biznesplan w postaci elektronicznej (na płycie CD) powinien być odzwierciedleniem cyfrowym wersji papierowej,
 12. biznes plan ma ponumerowane strony,
 13. biznes plan nie zawiera kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),

 WZÓR OPISU KOPERTY:

wzor_opisu_koperty

31.01.2017 r.

Informujemy, iż w zakładce „do pobrania” zostały zaktualizowane następujące dokumenty:

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości, wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego.

13.12.2016

HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż w  wyniku zapytania ofertowego nr 4/ZP/2016/RR na  przeprowadzenie indywidualnego doradztwa bzinesowego w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, do realizacji usługi została wybrany: Tomasz Ośka. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

30.11.2016 r.

Informujemy, iż w związku z rezygnacja z udziału w projekcie „Zysk z przedsiębiorczości”  8 osób z listy  rankingowej do projektu zostały zakwalifikowane kolejne  osoby z listy rezerwowej.
lista_osob_zakwalifikowanych_zlisty_rezerwowej

28.11.2016 r.

HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż w  wyniku zapytania ofertowego nr 3/ZP/2016/RR na  przeprowadzenie szkolenia „Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą?”, w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, do realizacji usługi została wybrana: Jadwiga Dytko DJ Usługi Księgowe. Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

25.11.2016 r.

Informujemy o wydłużeniu okresu dostarczenia do dnia 29.11.2016 r. dokumentów niezbędnych do udziału w projekcie tj:

1)deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 12)

2)oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 13)

3)Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

22.11.2016 r.

HOG POLSKA informuje, że zakończył się proces rekrutacji do projektu „Zysk z przedsiębiorczości”. Poniżej przedstawiamy listę 84 Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową. Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie paragraf 5, pkt 1 B, Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do dostarczenia do dnia 25.11.2016 r. następujących dokumentów:

1)deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 12)

2)oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 13)

3)Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

lista-osob-zakwalifikowanych-do-projektu

lista_rezerwowa

07.11.2016 r.

Wyniki oceny merytorycznej  I etapu formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zysk z przedsiębiorczości”
listy-merytoryczna

02.11.2016 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do projektu „Zysk z przedsiębiorczości”.
listy-formalna

02.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Dotyczy: Zapytanie ofertowe 1/ZP/2016 na wynajem sal w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”

W związku z zapytaniem ofertowym 1/ZP/2016 nr z dnia 20.10.2016 r.dotyczącej:

 1. Wynajmu sal doradczych na potrzeby przeprowadzenia:
 2. a) Rozmów z doradcą zawodowym– (w ramach realizacji zadania numer 1: Rekrutacja Uczestników Projektu)
 3. b) Indywidualnego doradztwa biznesowego – (w ramach realizacji zadania numer 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed założeniem firmy)
 4. c) Specjalistycznego wsparcia doradczego po założeniu firmy – (w ramach realizacji zadania numer 5: Indywidualne doradztwo specjalistyczne)
 5. d) Mentoringu branżowego -(w ramach realizacji zadania numer 5: Indywidualne doradztwo specjalistyczne)
 6. Wynajmu sal na potrzeby przeprowadzenia Komisji oceny wniosków (w ramach realizacji zadania numer 3:wsparcie inwestycyjne i pomostowe)
 7. Wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby realizacji:
 8. a) Szkolenia: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą (w ramach realizacji zadania numer 2: Wsparcie doradczo-szkoleniowe przed założeniem firmy)
 9. b) Warsztatów pisania biznesplanu (w ramach realizacji zadania numer 2: Wsparcie doradczo- szkoleniowe przed założeniem firmy)
 10. c) Specjalistycznego szkolenia z zakresu prowadzenia działalności po założeniu firmy (w ramach realizacji zadania numer 4).

w ramach projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, HOG POLSKA Jakub Gibała informuje, iż po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert, do realizacji usługi została wybrana firma NEXORIS Sp. z o.o.

Przedstawiona oferta spełniła wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i na podstawie kryteriów wskazanych w postepowaniu o udzielenie zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

21.10.2016 r.

HOG POLSKA informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Zysk z przedsiębiorczości ”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 28 października br. do godz. 16:00 lub zebrania maksymalnie 120 zgłoszeń. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia naboru formularzy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: HOG POLSKA, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro), 35-001 Rzeszów.

20.10.2016 r.

W związku z realizacją projektu pt. „Zysk z przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi dotyczącej wynajmu sal

zapytanie-ofertowe-na-wynajem-sal

10.10.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż dniu dzisiejszym, tj. 10.10.2016 r. ruszyła rekrutacja do projektu „Zysk z przedsiębiorczości ”.  Nabór trwa do 21.10.2016 r.

6.10.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że HOG POLSKA z dniem 6.10.2016 r podpisał Umowę o dofinansowanie projektu „Zysk z przedsiębiorczości”. W związku z powyższym nastąpiła aktualizacja dokumentów w zakładce „Do pobrania” tj. regulaminów, zał. 1 -formularza rekrutacyjnego oraz umów.

23.09.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż  HOG POLSKA Jakub Gibała w dniu 10.10.2016 r. rozpoczyna rekrutację do projektu „Zysk z przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Formularze rekrutacyjne do projektu można składać
od 10.10.2016 r.  do  21.10.2016 r.

w godz. od 8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku

Formularze rekrutacyjne do udziału w projekcie można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty/kuriera, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne znajdują sie w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 698 693 340

e- mail: biuro@hogpolska.pl

i.koryto@hogpolska.pl