Projekty

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018 r.

O projekcie

PROJEKT „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany  przez HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny rynek Pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Cele projektu: Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018 r.

Rezultaty projektu:

– utworzenie 72 nowych mikroprzedsiębiorstw,

– wzrost postawy przedsiębiorczej oraz zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród  Uczestników Projektu,

– podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej firmy wśród Uczestników projektu.

Okres realizacji: 2016-09-01 do 2018-03-31

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie

Wartość projektu: 3 897 706,50 zł w tym wysokość wkładu UE – 3 313 050,52 zł

Informacje ogólne:

Grupa docelowa: 

Wsparciem w ramach projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” zostaną objęte 84 osoby fizyczne powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego  i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które pozostają bez zatrudnienia i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety lub osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia: 

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  1. Szkolenie:  Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą (27 h).
  2. Grupowe warsztaty pisania biznes planu (22h).
  3. Indywidualne doradztwo biznesowe (8h/os).
  4. Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
  5. Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy  oraz
    1000 zł/ miesiąc przez  kolejne 6 miesięcy.
  6. Szkolenia  i doradztwo specjalistyczne oraz  mentoring branżowy wspomagające prowadzenie nowoutworzonych firm.

Definicje:

Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności – BAEL, (tj. osoby które spełniły jednocześnie 3 warunki: – w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, – aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, -były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym) jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo – to osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoba powyżej 29 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Osoba od 50 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin).

Osoba niepełnosprawna- osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Członek rodziny – pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 698 693 340

e- mail: biuro@hogpolska.pl

i.koryto@hogpolska.pl