Projekty

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018 r.

Rekrutacja

Do udziału w projekcie „Zysk z przedsiębiorczości” zapraszamy osoby które:

A. są powyżej 29 roku życia,

B. zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie,

C. posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

D. należą do przynajmniej jednej z następujących grup:

1. osoby w wieku od 50 roku życia,

2. osoby długotrwale bezrobotne,

3. kobiety,

4. osoby niepełnosprawne,

E. planują rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

F. nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 

Szczególnie zapraszamy osoby będące ponadto rodzicami / opiekunami prawnymi 3 dzieci do 18 roku życia.
 

Dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają osoby, które  (max.18p.):

• deklarują prowadzenie działalności gospodarczej pow. 12 m-cy – 8p.

• pozostają poza rynkiem pracy  nieprzerwanie powyżej 24 m-cy– 1p.

• zamieszkują na terenach wiejskich- 1p.

• powracają na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem dziecka- 1p.

• wychowują min.3 dzieci– 4p.

• są w wieku 50+-2p.

• zamieszkiwanie w jednym z powiatów o stopniu bezrobocia powyżej średniej dla województwa-1p.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

• posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

• były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,

• korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,

• w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,

• pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,

• pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,

• zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza rekrutacyjnego,

• zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny  i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

Procedura rekrutacji do projektu:

Proces rekrutacji rozpocznie się od przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych (formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami) i odbywać się według zasad opisanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe podlegać będą ocenie formalno – merytorycznej. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, zostaną zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowymi i KR, którzy zbadają kompetencje przedsiębiorcze i pomysł na biznes.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas oceny formalno- merytorycznej oraz rozmowy z doradcą i KR

Projekt  „Zysk z przedsiębiorczości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości
 

Biuro projektu „ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” HOG POLSKA JAKUB GIBAŁA 

ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 3 piętro) 35-001 Rzeszów

kom.: 698 693 340

e- mail: biuro@hogpolska.pl

i.koryto@hogpolska.pl