Projekty

Gwiazdy Kariery

Informujemy, iż  rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Gwiazdy Kariery” realizowanego HOG Polska Jakub Gibała w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy

Więcej >>

Czas na własną firmę

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia poprzez utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, w grupie 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących woj. podkarpackie, do dnia 31.03.2022 r.

Więcej >>

Kierunek - Kariera

Poprawa szans na zatrudnienie poprzez wzmocnienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie zdobycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego u 76 osób (46 kobiet, 30 mężczyzn), bezrobotnych, biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia, posiadających niskie kwalifikacje, zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w okresie od 01.02.2019 do 30.04.2020 r.
 

Więcej >>

Kobieca Akademia Sukcesu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 72 kobiet (w tym 60 bezrobotnych i 12 biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 r.ż. z terenu województwa podkarpackiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem edukacyjnozawodowym do końca IV 2020 r.
 

Więcej >>

MŁODZI - AKTYWNI - KREATYWNI

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie 03.2018-05.2019.
 

Więcej >>

SIĘGNIJ PO ZAWÓD


 

Więcej >>

Pracujące Kobiety Podkarpacia - program zwiększenia możliwości zatrudnienia mieszkanek województwa

Podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych kobiet

Więcej >>

POTENCJAŁ PODKARPACKICH KOBIET

Celem głównym projektu jest podniesienie do III 2018r. poziomu aktywizacji zawodowej min. 85% uczestniczek proj.,tj. bezrobotnych kobiet w wieku pow. 29l. z woj. podk. poprzez objęcie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.

Więcej >>

NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż o niskich kwalifikacjach, pochodzących- zamieszkujacych obszar województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w okresie od 1.11.2016 – 31.03.2018 r.

 

Więcej >>

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości poprzez umożliwienie stworzenia własnego miejsca pracy w grupie 84 osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) zamieszkujących województwo podkarpackie do marca 2018 r.

Więcej >>